Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 409 komentarzy

w obronie praw mojego kraju...

Humpty Dumpty - Animalia, Chordata, Vertebrata, Mammalia, Placentalia, Primates, Hominoidae, Homo, Homo sapiens.

Świadkowie Jehowy – wierni na służbie „władcy tego świata”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie „krucjata” jednego z blogerów. Pora zatem na przypomnienie faktów, o których nie ma zielonego pojęcia.

 

 

Albo udaje, że o nich nie wie…

1.

Gdyby tak spytać przeciętnego głosiciela, co wyróżnia ich społeczność spośród reszty społeczeństwa, na pewno pośród wielu innych usłyszelibyśmy, że są oni apolityczni, tzn. nie uczestniczą w hucpie urządzanej przez szatana alias diabła, który jest „władcą tego świata”.
Prawda jest troszeczkę inna – WTS (Watchtower Society – czyli Towarzystwo Strażnica; w obszarze językowym angielskim najczęścej jednak używa się zamiast końcowego S symbolu dolara) prowadzi kampanię polityczną od samego początku, dyskredytując poszczególne rządy i organizacje ponadnarodowe, kiedy tylko może sobie na to pozwolić. Czasem jednak szerzy to samo zło, co aktualna dyktatura, bo boi się konsekwencji. Szerzej na ten temat: W. Bednarski: Świadkowie Jehowy „apolityczni” politykierzy. ''Bądź wola Twoja na ziemi'' była książką zawsze politycznie poprawną.

 Tu: //brooklyn.org.pl/apolityk.htm

Przyznam, że podane w niej przykłady autocenzury jehowickich autorów napawają mnie obrzydzeniem. Wynika z nich bowiem, że Organizacja w „peerelu” razem z tzw. władzą ludową ogłupiała naród i jest tak samo winna temu, co Miłosz trafnie nazwał „zniewoleniem umysłu” i ugruntowywaniem sowieckiej dominacji.

Ale czy tylko w okupowanej przez sowietów Polsce WT$ przejawiało skrajny oportunizm wobec władzy?

2.

Oto ich największa wpadka:

 

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
PUBLISHERS OF THE BIBLE STUDENTS ASSOCIATION
GENERAL OFFICES,                                     GERMAN BRANCH,
117 ADAMS STREET                                     WACHTTURMSTR. 1-19
B R O O K L Y N                                      M A G D E B U R G
NEW YORK, U.S.A.                                     POSTSCH.-K. MAGDEBURG 4042
TELEPHONE, MAGDEBURG 40556, 40557, 40558
RADIO AND CABLE ADDRESS: WATCHTOWER MAGDEBURG

 

Drogi Kanclerzu Rzeszy (Reichskanzler)

Dnia 25 czerwca 1933 roku, w hali sportowej Wilmersdorf w Berlinie, odbył się kongres około 5000 Badaczy Pisma Świętego (Świadków Jehowy), reprezentujących kilka milionów Niemców, będących przyjaciółmi i naśladowcami tego ruchu od wielu lat. Celem owego kongresu, w której uczestniczyli reprezentanci wszystkich środowisk badaczy Pisma Świętego z Niemiec, było znalezienie sposobów i środków do poinformowania Kanclerza, oraz innych wysokich urzędników Niemieckiej Rzeszy i rządów jej poszczególnych krajów o tym co następuje:

W kilku częściach kraju podjęto pewne akcje przeciwko zrzeszeniu prawdziwych chrześcijan, mężczyzn i kobiet, którzy stoją na fundamencie pozytywnego chrześcijaństwa. Działania te mogą być opisane wyłącznie jako prześladowania jednych chrześcijan przez drugich, gdyż oskarżenia – które doprowadziły do owych działań podjętych przeciw nam – są przede wszystkim natury klerykalnej, a w szczególności katolickiej i są nieprawdziwe.

Jesteśmy zupełnie przekonani o bezstronności urzędników rządowych zajmujących się tą sprawą. Jednakże wnioskujemy, że treść naszej literatury oraz cel naszego ruchu zostały w dużym stopniu błędnie zinterpretowane. Ma to związek z oskarżeniami, które wysuwają przeciw nam nasi religijni przeciwnicy, a które mogły spowodować uprzedzenie do nas. Również może to być wynikiem ilości naszej literatury oraz wysokimi oczekiwaniami, jakie wymagamy od poszczególnych urzędników.

Z tego powodu sprawy, które przedyskutowano na kongresie zostały spisane w deklaracji Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica, w celu przedłożenia jej Panu, Kanclerzowi Rzeszy, jak również wysokim urzędnikom Niemieckiej Rzeszy i Jej krajom wraz z dokumentem potwierdzającym fakt, że Badacze Pisma Świętego w Niemczech mają jeden cel swojej działalności, a mianowicie aby przyprowadzać z powrotem ludzi do Boga i aby być świadkami Imienia Jehowy, najwyższego (Boga), Ojca naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Jesteśmy przekonani że Pan, Panie Kanclerzu Rzeszy, nie będzie przeciwstawiał się takiej działalności. Zbory Badaczy Pisma Świętego w Niemczech oraz ich członkowie są powszechnie znani jako obrońcy szacunku należnego Najwyższemu i jako gorliwi badacze Biblii. Lokalni funkcjonariusze policji mogą zaświadczyć, ze Badacze Pisma Świętego mogą być zaliczani do składników tego kraju jako jego obywatele. Są oni znani  z miłości i poparcia dla porządku, a ich jedyną misją jest przyciąganie ludzkich serc do Boga.

Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica (mieszczące się w Magdeburgu/Niemcy) jest centrum organizacyjnym misji Badaczy Pisma Świętego.

Kwatera główna Towarzystwa Strażnica w Brooklynie jest w przykładny sposób proniemiecka i była taka od wielu lat. Z tego powodu w 1918 roku, prezes Towarzystwa i siedmiu członków ze ciała kierowniczego zostało skazanych na 80 lat więzienia ponieważ prezes odmówił wykorzystania do szerzenia antyniemieckiej propagandy dwóch czasopism z wydawanych w Ameryce. Te dwa czasopisma: „Strażnica” i „Badacz Pisma” były jedynymi czasopismami w Ameryce, które odmówiły zaangażowania się w antyniemiecką propagandęi w związku z tym ich wydawanie w Ameryce zostało zakazane i zawieszone na czas trwania wojny.  

W dokładnie ten sam sposób w ostatnich miesiącach sztab dyrektorów naszego Towarzystwa nie tylko odmówił włączenia się w propagandę przeciw Niemcom, ale nawet przyjął pozycję temu przeciwną. Załączona deklaracja podkreśla ten fakt jak również i ten, że ludzie kierujący tą propagandą (żydowscy przedsiębiorcy oraz katolicy] są również najostrzejszymi oskarżycielami pracy naszego Towarzystwa i jego ciała kierowniczego. To oraz inne oświadczenia z naszej deklaracji mają podważyć to, jakoby Badacze Pisma byli wspierani przez Żydów.  

Kongres 5000 delegatów z wielką satysfakcją przyjęła deklarację gubernatora Magdeburga, który oświadczył, że nie można dowieść jakiegokolwiek związku Badaczy Pisma Świętego z komunistami lub marksistami, co zarzucali nam nasi religijni przeciwnicy (co również znaczy, że takie twierdzenia są niczym więcej jak tylko oszczerstwem). W raporcie prasowym czasopisma Magdeburg Tageszeitung, nr 104 z 25 maja 1933 roku, czytamy:

„Oświadczenie rządu dotyczące zajęcia siedziby Badaczy Pisma Świętego:
Oddział prasowy rządu podał do wiadomości następującą informację: Zajęcie siedziby Towarzystwa Poważnych Badaczy Pisma Świętego w Magdeburgu została zniesiona 29 kwietnia, gdyż nie znaleziono żadnych materiałów potwierdzających ich komunistyczną działalność.”

Inny artykuł z Magdeburg Tageszeitung, nr 102, z 3 maja 1933 roku, podaje:

„Biuro Towarzystwa Badaczy Pisma Świętego poinformowało nas, że działania podjęte przeciw Towarzystwu Strażnica i Towarzystwu Badaczy Pisma Świętego zostały poniechane. Wszystkie materiały zostały zwrócone ponieważ dokładne badania dowiodły, że oba Towarzystwa nie są winne ani z politycznego, ani z kryminalnego punktu widzenia. Stwierdzono również, że oba Towarzystwa są zupełnie apolityczne, i o ściśle religijnym charakterze. Na naszą prośbę rząd potwierdził poprawność naszego raportu. „

Kongres 5000 delegatów podkreśliła, że biorąc pod uwagę te okoliczności, uważa za uwłaczające jej godności, aby w przyszłości bronić się przed poniżającymi oskarżeniami o jakąkolwiek działalność marksistowską czy komunistyczną. Obalone oszczerstwo ze strony naszych religijnych przeciwników niesie brzemię współzawodnictwa religijnego. Ich celem jest zdławienie szczerych ostrzeżeń za pomocą oszczerstwa zamiast użycia do tego celu Słowa Bożego.

Kongres 5000 delegatów odnotował również – jak to stwierdza Deklaracja – Badacze Pisma Świętego w Niemczech walczą o tak samo wysokie, etyczne cele i idee, które rząd narodowy Niemieckiej Rzeszy proklamował odnośnie relacji człowieka z Bogiem, a mianowicie o uczciwość stworzeń wobec ich Stwórcy.

Na kongresie stwierdzono, że nie ma żadnej sprzeczności poglądów pomiędzy niemieckimi Badaczami Pisma Świętego a rządem narodowym Niemieckiej Rzeszy. Biorąc pod uwagę czysto religijne i apolityczne cele Badaczy Pisma Świętego, można powiedzieć, że są one w całkowitej zgodzie z podobnymi celami rządu narodowego Niemieckiej Rzeszy.

Niektóre z naszych książek zostały zakazane, najprawdopodobniej z powodu ostrego języka naszej literatury. Kongres 5000 delegatów zwrócił w związku z tym uwagę, że treść naszych książek, którym się sprzeciwiono i zakazano, odnosi się tylko do sytuacji i działań światowego imperium angloamerykańskiego – w szczególności Anglii – które jest odpowiedzialne za Ligę Narodów i niesprawiedliwe traktaty i ciężary nałożone na Niemcy. Wszystko to, co jest pisane w naszej literaturze – czy dotyczące kwestii ekonomicznych czy politycznych – jest kierowane jedynie przeciwko gnębicielom narodu niemieckiego i jego kraju.Natomiast w żaden sposób nie odnosi się do Niemieckiej Rzeszy, która ciężko walczy w celu zniesienia tych ograniczeń. Stąd ograniczenia nałożone na literaturę Badaczy Pisma Świętego są całkowicie niesprawiedliwe.

W różnych Landach, gdzie miały miejsce wspomniane działania zakazujące praktyk religijnych Badaczom Pisma Świętego, włącznie z zakazem organizowania spotkań o charakterze modlitewnym itd., Badacze Pisma Świętego, którzy od wielu tygodni czekają na sprawiedliwe rozwiązanie tej sytuacji represjonującej ich życie religijne, wyrażają to, co następuje:

Będziemy dalej stosowali się do nałożonych na nas zakazów ponieważ wierzymy, że Pan, Panie Kanclerzu, oraz rządy poszczególnych Landów, skoro tylko poznają prawdziwy stan rzeczy, zniosą te ograniczenia, przez które dziesiątki tysięcy chrześcijan, mężczyzn i kobiet, pada ofiarami męczeństwa, przypominającego męczeństwo pierwszych chrześcijan

Ostatecznie kongres 5000 delegatów oznajmiła, że organizacja Badaczy Pisma Świętego i Towarzystwo Strażnica stoją na straży utrzymania porządku i bezpieczeństwa kraju oraz wspierania rządu narodowego Rzeszy w dziedzinie religii. W związku z tym aby uczynić to wiadomym Panu, Panie Kanclerzu, oraz pozostałym wysokim urzędnikom rządu Rzeszy i poszczególnych Landów, nasze uczucia, krótko wyżej wyrażone, zostały szczegółowo zapisane w załączonej Deklaracji.

Załączona Deklaracja była odczytana publicznie przez sekretarza kongresu 5000 delegatów Badaczy Pisma Świętego. Została jednogłośnie uchwalona i zadecydowano, aby pojedyncza jej kopia wraz z kopią raportu z jej przebiegu została doręczona Kanclerzowi Rzeszy oraz pozostałym urzędnikom Rzeszy i jej Landom.

Wszystkie wymienione dokumenty załączamy do listu, jak również chcemy prosić, aby następujące życzenie, wyrażone również w Deklaracji, zostało przyjęte z przychylnością.

Mianowicie jest to prośba, aby komisja z naszej Organizacji mogła osobiście objaśnić prawdziwą sytuację Panu, Kanclerzowi Rzeszy lub ministrowi spraw wewnętrznych. W innym przypadku, prosimy aby wyznaczył Pan, Panie Kanclerzu Rzeszy, komisję złożoną z mężczyzn, którzy nie mają żadnych religijnych uprzedzeń do nas, komisję złożoną z ludzi nie posiadających zawodowych związków z religią i którzy są jedynie zainteresowani stosowaniem się do sprawiedliwych zasad jako, że zostali mianowani osobiście przez Kanclerza Rzeszy, aby bezstronnie zbadać naszą sytuację. Wspomniane zasady, które mamy na myśli odnoszą się do paragrafu 24 z programu Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej(NSDAP), w którym czytamy:

„Domagamy się wolności wszystkich wyznań religijnych w kraju, o ile nie zagrażają one krajowi i nie naruszają moralnych wartości rasy niemieckiej.

Partia jak ta reprezentuje poglądy pozytywnego chrześcijaństwa, jednocześnie nie będąc częścią żadnej religii. Walczy ona przeciwko żydowskiemu duchowi materializmu zarówno w naszych szeregach jak i na zewnątrz, oraz jest przekonana, że wszelka odnowa rasy niemieckiej może mieć miejsce jedynie od wewnątrz na zewnątrz.”

Jesteśmy w pełni przekonani, że jeśli będziemy bezstronnie osądzeni według Słowa Bożego oraz na podstawie wspomnianych paragrafów, Narodowy Rząd Niemieckiej Rzeszy nie znajdzie powodu aby zabraniać nam wykonywania naszej religijnej służby i misjonarskiej działalności.

Oczekujemy na Pana przychylną aprobatę, jaką mamy nadzieję niebawem otrzymać oraz chcemy zapewnić o najwyższym naszym szacunku do Pana, czcigodny Panie Kanclerzu Rzeszy.

Z poważaniem,

Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica, Magdeburg

Dokument przydługawy, ale zamieszczam go w całości.

//watchtower.org.pl/hitler_list.php

3.

Popatrzmy jeszcze na wpadki mniejszego kalibru:

1. „Golden Age” nr 2/4 z 1931 roku, str. 293 (wyd. angielskie): „Szczepienie jest bezpośrednim pogwałceniem Wiecznego przymierza, jakie Bóg zawarł z Noem po potopie”. Żeby owieczki „miały jasność” zakaz został podkreślony cztery lata później: „Szczepienie, jako bezpośrednie wstrzykiwanie materiału zwierzęcego do strumienia krwi jest bezpośrednim pogwałceniem świętego prawa Boga Jehowy (j. w. z 24. 04 1935, str. 471, wyd. ang.).


Okazało się jednak, że takie stanowisko zaczęło rodzic poważne problemy, albowiem warunkiem uczęszczania dzieci do szkoły były... szczepienia. „Owieczki” zaczęły zatem oszukiwać państwo poprzez wypalanie kwasem śladów po rzekomym zabiegu! Albo nie posyłały dzieci do szkoły, co jednak narażało je na sankcje karne. Bez szczepień nie można także było opuścić USA, co paraliżowało działalność misyjną Organizacji. Tak więc, ustępując przed władzą „szatana alias diabła” 15 kwietnia 1952 roku Organizacja wystosowała list do zborów, w którym to padło ważne stwierdzenie: „w sprawie szczepionek każdy powinien decydować za siebie, a więc brak jakichkolwiek sprzeciwów natury biblijnej”. Jak widać oportunizm wobec władzy zwyciężył, jednocześnie zaś okazało się, że rzekomy „biblijny” zakaz powstał w pijanym zwidzie Rutherforda! Niemniej tysiące ofiar w wyniku nadużywania bourbona przez jednostkę straciło zdrowie, a może i życie.
2. Podnoszenie powyższego wobec SJ spotyka się jednak z ich niewiarą. Po prostu WT$ na powyższy temat milczy, a „trening umysłu”, jakiemu ŚJ są poddawani, powoduje, że odrzucają jakiekolwiek informacje niemające brooklyńskiego „imprimatur”. Dlatego też przyjrzyjmy się temu, co mogą stwierdzić sami, posługując się chociażby własnymi wydawnictwami z okresu ostatnich kilku lat.

4.

 Nie wiem, jak wy, ale ja z dzieciństwa (a był to okres późnego „Wiesława”) pamiętam „odmieńców”, którzy nie chodzili nawet na pochody 1-szo majowe i nie brali udziału w farsie, zwanej wyborami. Potem co nieco w kraju się zmieniło, z obserwatora komunistycznej „akcji wyborczej” stałem się małym, potem już jawnym kontestatorem (naprzód wchodziłem „za parawan” i skreślałem, jak leci, potem zaś bojkotowałem „wybory”), a „oni” dalej nie chodzili. I tak było do roku 1989.

A „odmieńcy” dalej nic. Wtedy już co prawda miałem tę świadomość, że są to świadkowie Jehowy, ale dlaczego nie uczestniczą w życiu publicznym, i to wtedy, kiedy wreszcie zaistniała możliwość realnego wpływu na wynik wyborów, dalej nie wiedziałem.
I, jak to bywa nieraz w życiu, w końcu się dowiedziałem:

Chrześcijanin ma się trzymać z dala od świata (Jak. 4:4; 1 Jana 2:15; Jana 15:19; 17:16).
Tak brzmi oficjalna doktryna ŚJ. Z niej zaś wyprowadzane są wszystkie nakazy, czy raczej zakazy uczestniczenia w życiu publicznym w jakiejkolwiek formie, od przynależności do szkolnego kółka recytatorskiego do udziału w wyborach.

5.

Okazuje się jednak, że organizacja, która skupia całkiem pokaźny majątek w wielu krajach, może z tego tytułu mieć realne problemy.

Otóż w wielu krajach, i to nawet europejskich, udział obywateli w wyborach jest obowiązkowy! By nie być gołosłownym obowiązek taki istnieje w:

Belgii, Luksemburgu, Liechtensteinie, na Cyprze, Grecji, Turcji, częściowo (nie we wszystkich kantonach) w Szwajcarii i Austrii.

 W Ameryce Południowej tak jest m.in. w Brazylii, Argentynie, Peru, Chile i Boliwii.
Od obowiązku nie są wolni także mieszkańcy Australii. Naruszenie go powoduje zagrożenie mandatem karnym w wysokości 50 tamtejszych dolarów!


Dlatego też nad Brooklynem przeleciał jakiś meteoryt, błysnęło światło (każdorazowa zmiana oficjalnej doktryny nazywana jest eufemistycznie „nowym światłem”), i  mamy efekt:
Niektórych może gorszyć, że w czasie wyborów w jakimś kraju jedni Świadkowie udają się do lokali wyborczych, a drudzy nie. (...) Ale tacy ludzie powinni pamiętać, że w sprawach sumienia każdy chrześcijanin musi sam podejmować decyzje przed Jehową Bogiem...” (Strażnica Nr 21, 1999 s. 28-29).


A wszystko jedynie po to, by uniknąć delegalizacji jako organizacja jawnie nawołująca do nieposłuszeństwa wobec państwa. Czyżby więc WT$ korzył się przed „władcą tego świata”, zwanym przez siebie także diabłem alias szatanem?

Ale jak popatrzymy na to wszystko, co wyżej, widać jak na dłoni naczelną, choć niewypowiedzianą, zasadę WTS:

Działajmy tak, aby nic i nikt nie przeszkadzał nam w strzyżeniu owiec.

26 12.2012

KOMENTARZE

 • @t-rex 01:26:04
  To polecałbym spotkanie z głosicielem. Najdalej po dwóch zobaczysz, że ta "znajomość" Biblii ogranicza się do poszczególnych wersetów, ilustrujących tezy WTS. Jak zadasz pytanie o werset NIŻEJ lub WYŻEJ panuje konsternacja..
  Ale to trzeba samemu zobaczyć...
 • @t-rex 05:00:19
  Zgadzam się z Tobą. Biblia nigdy w Polsce nie była rozpowszechniana
  ani za czasów komuny ani teraz. Doskonale pamiętam moje lekcje
  religii pod koniec lat 60-siątych, kiedy to co bardziej odważni zadawali księdzu pytania z niektórych wersetów Biblii prosząc o wyjaśnienie,
  byliśmy natychmiast upominani, skutkowało to również uwagą, że
  nie koncentrujemy się na lekcji religii a czasami obniżeniem stopnia.
  Sadzę, że i obecnie niewielu jest w Polsce pasterzy którzy potrafią
  właściwie przybliżyć Biblię zwłaszcza młodzieży.
  Uważam, że podczas zaślubin w kościele każde małżeństwo powinno
  otrzymywać w darze Biblię Świętą a podczas spowiedzi księżą powinni
  rozmawiać z małżonkami jak wypełniają obowiązki wg Świętej Księgi.
  Zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie zadawanie za pokutę modlitwy.
  Modlitwa powinna wypływać z głębi serca i potrzeby kontaktu z Bogiem
  i Świętymi. Natomiast poznawanie Pisma Świętego i jego zgłębianie
  powinno towarzyszyć nam przez całe życie.
 • "Gdzie oni są?!".
  Tytuł dawnego przeboju Republiki, bardzo pasuje do nieobecności w komentach, kilku z najbardziej agresywnych... wiecie, o kim mowa.
  Czyżby, po cichu obchodzili Święta Bożego Narodzenia?
  Albo, co gorsza, nie są żadnymi Głosicielami, tylko udają ich , za kasę od np. Mossadu?
  Hm...
  Wiecie kto, i jeszcze jeden i jeszcze jedna.
  Do tablicy!
 • @Naftali 09:31:14
  Twoje zacietrzewienie zaczyna mnie bawić. Jesli chodzi o wyrywanie z kontekstu, to jesteście pod tym względem wyjatkowi - jakbym sie uparł, to do końca 2015 roku codziennie mógłbym cytować jakiś tekst. To, co piszę, oparte jest na WASZYCH publikacjach. Ba, na WASZEJ tzw. Biblii. Mam wszystkie WASZE wydawnictwa w jezyku polskim - a nawet część przedwojennych (Harfa Boża).
  I, co najważniejsze, nie jestem "odstępcą".
  Machina WT$ jest nastawiona wyłącznie na zarabianie kasy - kosztem tzw. żyjących w prawdzie.
  Ale to inna historia.
 • @t-rex 01:26:04
  "Podoba mi się wiara, żarliwość i bezkompromisowość ŚJ. Oraz znajomość Pisma Świętego."

  Znajomość Pisma Świętego? Nie żartuj. Oni znają wyłącznie te wersety, które podkreśli im WT$. Mają swój własny przekład (Przekład Nowego Świata), który został dopasowany do ich wierzeń. Wiele wersetów jest poprzekręcanych. Oni zrobili to świadomie.
  W publikacjach przedstawia się fałszywie naukę i historię Kościoła katolickiego. Dlaczego tak czynią i jaki mają w tym cel?
  Że nie wspomnę o fałszowaniu własnej literatury. Po co to czynią?
 • @Naftali 10:24:26
  Ja pisałem o tym:

  "(...) Oni znają wyłącznie te wersety, które podkreśli im WT$. Mają swój własny przekład (Przekład Nowego Świata), który został dopasowany do ich wierzeń. Wiele wersetów jest poprzekręcanych. Oni zrobili to świadomie.
  W publikacjach przedstawia się fałszywie naukę i historię Kościoła katolickiego. Dlaczego tak czynią i jaki mają w tym cel?
  Że nie wspomnę o fałszowaniu własnej literatury. Po co to czynią?"
 • @Naftali 10:24:26
  Naftali, jak wklejasz cytat to powinieneś to wyraźnie zaznaczyć. Twoja "wiedza historyczna" to fragment Strażnicy Nr 17 z 1 Września 2000. Naprawdę uważasz, że nie da rady wyłapać źródła twojej mądrości? :)
 • @Humpty Dumpty 10:47:20
  Zerżnął z CD, ze strony 32. Oni myślą, że my tego nie sprawdzimy. :))
 • @Naftali 10:50:11
  Strażnica z 15 kwietnia 1989 roku, s. 12 ak. 5 "Zagłada bezwstydnej nierządnicy"
  Biskupi katoliccy w Niemczech jawnie popierali Hitlera. W tym samym dniu, w którym Japończycy — ówcześni sprzymierzeńcy Trzeciej Rzeszy — zaskoczyli Amerykanów atakiem na Pearl Harbor, w gazecie The New York Times ukazało się następujące doniesienie: „Niemieccy biskupi katoliccy zgromadzeni na konferencji w Fuldzie zalecili wprowadzenie specjalnej ‛modlitwy wojennej’, która ma być odczytywana na początku i przy końcu każdego nabożeństwa. W modlitwie błaga się Opatrzność o pobłogosławienie wojsk niemieckich zwycięstwem oraz powierza jej opiece życie i zdrowie wszystkich żołnierzy. Ponadto biskupi nakazali duchownym katolickim, aby przynajmniej raz w miesiącu wygłaszać specjalne kazanie niedzielne, poświęcone żołnierzom niemieckim walczącym ‛na lądzie, morzu i w powietrzu’”.
  Naftalli, od kiedy to "straznica" jest wiarygodnym źródłem historycznym? :))))
 • @Naftali 10:50:11
  "To daj przykład tej zafałszywie przedstawionej nauki i histori Koscioła Katolickiego."

  W internecie jest taka strona poświęcona ŚJ. Zauważ, ze ona opiera się na faktach, a fakty przedstawione są w postaci tekstów pisanych, lecz w postaci konkretnych skanów z literatury WS$.

  Fałszowanie nauki katolickiej, np. dot. Trójcy Świętej, typu: trzech bogów w jednej osobie czy trzy osoby w jednej osobie i tym podobne brednie:

  http://www.piotrandryszczak.pl/dlaczego2.html

  Fałszowanie przez WT$ historii Kościoła dot. Ojców Kościoła, którzy rzekomo nie uczyli o Trójcy Świętej:

  http://www.piotrandryszczak.pl/czego_nauczali_przednicejscy_ojcowie_kosciola_cz1.html

  Zobacz jak WS$ sfałszował własną publikację:

  http://piotrandryszczak.pl/XXw.a.html

  zobacz wiarygodność:

  http://piotrandryszczak.pl/wiarygo.html

  Zobacz jak WS$ fałszuje własne teksty:

  http://piotrandryszczak.pl/falsze.html

  Zobacz co WT$ pisało na temat 21 grudnia 2012 roku:

  http://piotrandryszczak.pl/czy-swiadkowie-jehowy-podawali-bledne-daty-konca-swiata.html

  To są fakty!
 • @rabszak 11:35:49
  Te słowa Pana Jezusa nie dotyczą ŚJ, ponieważ oni nie są chrześcijanami:

  "nie należymy do chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama" (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001, str.23)

  Więcej:

  http://www.piotrandryszczak.pl/czy-swiadkowie-jehowy-sa-chrzescijanami.html
 • @t-rex 01:26:04
  Autor zapomniał wspomnieć o tym, że w Niemczech Hitlera ci sami ŚJ potem jako pierwsi znaleźli się w niemieckich obozach koncentracyjnych, w których byli mordowani z powodu ich wiary i nieoddawania czci władz jako takiej oraz sprzeciwu wobec służby wojskowej.
 • @Paweł Tonderski 11:49:04
  Konkretnie - gdzie i kiedy został zamordowany w obozie koncentracyjnym z tych powodów chocby jeden swiadek? O tym nawet własna literatura ŚJ milczy, a ty masz informacje na ten temat?
 • @kumaty 11:42:23
  zauważył Pan, że usunięto komentarz będący cytatem z Ewangelii ?
 • @Humpty Dumpty 11:53:50
  usunął Pan komentarz będący cytatem z Ewangelii. tutaj informacje

  Repression und Selbstbehauptung: die Zeugen Jehovas unter der NS- und der SED-Diktatur


  Clemens Vollnhals
  0 Reviews
  Duncker & Humblot, Jun 1, 2003 - 421 pages
 • @rabszak 11:57:37
  Może więcej uszanowania dla Biblii? Skoro tyle pisze(cie)my o szacunku dla Słowa Bożego, to zachowajmy sie wedle naszych slów. Innych postów nie usuwam, chocby i najbardziej nawiedzonych.
 • @Humpty Dumpty 12:03:15
  nie miałem zamiaru urazić kogokolwiek, podzielam szacunek dla Biblii,

  (12) Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (13) Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek

  (List do Hebrajczyków 4:12-13, Biblia Tysiąclecia
 • @
  KATOLICY I ŚWIADKOWIE…

  Jedni współpracowali z Niemcami i inni również byli na ich usługach...

  Lecz ja w swoich wpisach wolę odnieść się najpierw do Nauki Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boga Ojca. Wtedy to, zgodnie z Bożą Wolą zacznę swój dyskurs od prawidłowej kolejności.

  Cóż z tego, że katolicy współpracowali z Hitlerem, skoro Ci właśnie katolicy przede wszystkim obrażali i obrażają nadal Pana Jezusa Chrystusa. Być może i niektórzy Świadkowie… również byli na usługach Trzeciej Rzeszy. Nie mam zamiaru zaprzeczać.

  Jednak najważniejszą sprawą, która dotyczy i jednych, i drugich jest łamanie podstawowych zasad wynikających z Pisma Świętego.

  Katolicy wcale nie chcą podporządkować się Ewangelii, a Świadkowie… nigdy bezpośrednio nie rozmawiają z Panem Jezusem.

  Łotr na krzyżu, owszem ze Zbawicielem rozmawiał, ale Świadek… ze swoim Oblubieńcem nie rozmawia, nie modli się do Niego. Zatem ani jedni, ani drudzy nie wykonują Woli Boga Ojca, Która To Wola, kierować ich powinna ku Synowi Bożemu!

  Cytat:

  ``(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.``

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php Biblia Warszawska

  Ewangelia według Jana 3:16-21


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @brian 09:38:50
  Widze, ze tobie wszystko przeszkadza, pisanie przeszkadza i nie pisanie przeszkadza.

  Chcesz wiedziec co ja robilam?
  Pisalam na NE, bylam przeziebiona (juz nie jestem), pranie zrobilam, sprzatalam, gotowalam..., i MODLILAM sie, tak jak kazdego dnia.

  Nie ma u mnie w domu choinki, nie ma szopki, ale JEST BIBLIA, ktora czytam kazdego dnia.

  I w Biblii nie ma daty narodzin Zbawiciela.
 • @bar-bara 14:51:22
  "Nie ma u mnie w domu choinki, nie ma szopki, ale JEST BIBLIA, ktora czytam kazdego dnia."

  Na własną swoją zgubę:

  "To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia" (2P 1,21)

  "Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma9, na własną swoją zgubę" (2P 3,16)
 • @kumaty 15:05:49
  Dlatego ja NIE slucham prywatnych wyjasnien watykanu, straznicy...!!!

  Ja Zbawiciela prosze o wyjasnienia, tak jak czynil to Prorok Bozy Daniel.
  Podobnie Apostolowie, jak nierozumieli, to zwracali sie bezposrednio do Zbawiciela, a nie do innych.

  Ty, na twa zgube sluchasz prywatnych wyjasnien watykanistow, ktorzy zamiast do Zbawiciela, do siebie kieruja, i wmawiaja ludziom, ze jest jakas matka krolowa nieba, fatimska matka cos tam powiedziala..., nakazala do siebie sie modlic...

  A kogo przy zdrowych zmyslach obchodzi co jakas zjawa komus tam kiedys tam powiedziala???
  Jest wielu schizofrenikow na swiecie, ktorzy glosy slysza tyle, ze nie mamy w to wierzyc, bo mamy Biblie i powinnismy wiedziec, ze sa demony, ktore przecza Biblii!

  Po to Biblie mamy, by odrozniac co jest zgodne ze Slowem Boga, a co jest niezgodne.

  Ale wam katolikom watykanisci wmowili, zescie za glupi, by wiedziec, zescie za glupi, by Biblie zrozumiec, ze ich macie sie sluchac, a NIE Jezusa Chrystusa.
 • @Naftali 15:53:31
  Widzę, że brakło ci merytorycznych argumentów. Jesteś bezradny, bo autor wykazuje fałsz i zakłamanie Towarzystwa Strażnica. A jak się nie ma nic do powiedzenia, to się ucieka do ataków personalnych. ŻENADA! Mało mnie obchodzi jego życie rodzinne i czy ma jakieś urazy lub ich nie ma. Na stronie są merytoryczne argumenty, skany ze Strażnic. Czyżby one Ciebie tak rozdrażniły, że uciekłeś się do ataków personalnych?
 • @bar-bara 15:59:51
  Mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że odpowiesz za swoje słowa. To tylko kwestia czasu.
 • @kumaty 17:02:54
  KAZDY ODPOWIE za swoje slowa, za to, ze niezgodne z naukami Zbawiciela byly.
  Pan Jezus uczyl modlitwy do Ojca w niebie, Ktorego imie jest Swiete, a NIE do matki, krolowej nieba, krolowej niby!
 • Ad reakcja "śpiących".
  Exactly, jak w przysłowiu "Uderz w stół..."
  Ale gorączkowa krzątanina, znaczy kij w mrowisko wetknęliśmy:)))
  Pozdrawiam Świątecznie.
  Aha, link do tekstu
  http://www.piotrandryszczak.pl/czy-swiadkowie-jehowy-sa-chrzescijanami.html
  Świetny, brawo Bracie Kumaty.
  Dodam jeszcze od siebie: drodzy nawracacze, gdzie wasze Jadłodajnie, szpitale, hospicja, fundacje i.t.p. Dzieła Miłosierdzia dla wszystkich???
  Jakoś nie widziałem, żeby kogoś uratowało od głodu , zjedzenie egzemplarza "Strażnicy".
  Jeśli na to patrzeć, to Bracia Hinduiści, Bracia Muzułmanie, Bracia Żydzi, Bracia Bahaisci, Bracia Zoroastrysci, Bracia Sikhowie i wielu innych, są bliżej Jezusa od was.
 • @Humpty Dumpty 11:53:50
  Takie dowody istnieją, ich znakiem w niemieckich obozach koncentracyjnych był bodajże granatowy trójkąt, takie zdjęcia istnieją, ŚJ nie służyli w Wermachcie ani w SS, zresztą w żadnych jednostkach wojskowych ani policyjnych. Czy niemieccy katolicy albo austriaccy odmawiali służby w SS lub w Wermachcie? Oni po prostu nie służą w wojsku i nie podlegają władzy państwowej i tyle, to żadana rewelacja.

  {Pozdrawiam.
 • @kumaty 11:42:23
  Swiadkowie Jehowy sa chrzescijanami, bo sie chrzcza.
  Niektorzy z nich nawet dwa razy, bo najpierw byli katolikami (ochrzczeni jako niemowlaki w kosciele katolickim), a pozniej, jak stali sie swiadkami Jehowy ochrzczeni sa po raz drugi.

  Nie sa natomiast uczniami Chrystusowymi, nie swiadcza o Nm, nie modla sie do Niego...
 • @bar-bara 17:29:33
  Chrzest ŚJ nie jest ważny z punktu widzenia chrześcijańskiego, ponieważ podczas zanurzenia w wodzie nie wypowiadają słów: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, by chrzest był ważny. Więcej na ten temat:

  http://piotrandryszczak.pl/symbol.html

  ŚJ mają też dzieci, które od początku są wychowywane w sekcie.

  W Kościele katolickim chrzci się również dorosłych.

  Argument typu: "Swiadkowie Jehowy sa chrzescijanami, bo sie chrzcza" jest po prostu śmieszny.
 • @kumaty 17:41:54
  ''Argument typu: "Swiadkowie Jehowy sa chrzescijanami, bo sie chrzcza" jest po prostu śmieszny.''

  Wcale nie jest smieszny, a na dodatek nie mamy wcale byc chrzescijanami, lecz Chrystusowymi, bo tak nazywano Apostolow, bo mowili o Jezusie Chrystusie, byli Jego uczniami i czynili z innych uczniow Chrystusowych.

  Sam chrzest, symboliczne pochlapanie, czy nawet zanurzenie nic nie daje, nie czyni z czlowieka ucznia Chrystusa.
  Gdyby tak bylo Apostolowie chrzciliby tylko, nie glosili by Ewangelii, nie powstalby Nowy Testament...

  Jest prawdziwy chrzest, ten z Ducha, Tchnienia Swietego.

  '' (14) Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, (15) którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
  (16) Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił.
  Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
  (17) Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
  (18) Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze.
  (19) Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego.
  (20) Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze.
  (21) Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga.'' (Dz.8:14-21)


  Ile ksiadz bierze za chrzest?
 • @bar-bara 18:02:39
  Czyli jednak tłumaczysz sobie Biblię na własna zgubę.
 • @kumaty 18:34:03
  Ile ksiadz bierze z chrzest?
 • @Paweł Tonderski 17:26:36
  Fioletowy, przy czym nosili go nie tylko Świadkowie Jehowy, ale i np. Badacze Pisma Św. Tyle, że właśnie z tej grupy ss-mani dobierali sobie najwierniejsza i pewna słuzbę domową, fryzjerów, nianie, kucharki i kucharzy..
 • @Humpty Dumpty 20:11:30
  W ten sam sposób kolaborowali z Niemcami ortodoksyjni Żydzi.
 • @Naftali 20:52:32
  Powlujesz sie na Pismo ( (Rzymian 8:37), ale czy wiesz co napisano?
  Przeciez Apostol Pawel glosil Jezusa Chrystusa!!!
  On rozmawial z Jezusem Chrystusem, a dlaczego ty nie chcesz???

  '' (35) Któż nas oddzieli od miłości CHRYSTUSOWEJ?
  Czy ucisk, czy udręka, czy Prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
  (36) Jak Jest napisane:
  "Ze względu na ciebie jesteśmy przez cały dzień uśmiercani, zostaliśmy uznani za owce na rzeź".
  (37) Wręcz przeciwnie, w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy dzięki temu, który nas umiłował.
  (38) Albowiem jestem Przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani rządy, ani rzeczy teraźniejsze, ani rzeczy przyszłe, ani moce, (39) ani wysokość, ani głębokość, ani Żadne inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Bożej, która JEST W CHRYSTUSIE JEZUSIE, NASZYM PANU. '' (Rzym.8:35-39)
 • @Naftali 21:09:38
  Glosicie krolestwo, w ktorym z KROLEM Jezusem Chrystusem NIE rozmawia sie, lecz lekcewazy GO!
 • @Naftali 20:35:36
  Naftali, jeszcze raz apeluję - jak cytujesz, to podawaj źródło. Po raz kolejny wklejasz bzdet jehowicki, nie mający ani grama prawdy, jako swój. oto cytat:
  "Świadkowie Jehowy, Głosiciele Królestwa" rozdz. 29 s. 659 ak. 3 „Przedmiot nienawiści wszystkich narodów”:
  W niemieckiej gazecie Der Deutsche Weg (wydawanej w Łodzi) z 29 maja 1938 roku pewien ksiądz katolicki napisał: „Istnieje teraz jeden kraj na świecie, w którym tak zwani (...) Badacze Pisma Świętego [Świadkowie Jehowy] są zakazani. Tym krajem są Niemcy! (...) Kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy, a episkopat niemiecki powtórzył swą prośbę, Hitler powiedział: ‚Ci tak zwani Poważni Badacze Pisma Świętego [Świadkowie Jehowy] to wichrzyciele; (...) uważam ich za szarlatanów; nie ścierpię, by ten amerykański sędzia Rutherford w taki sposób oczerniał katolików niemieckich; rozwiązuję (...) [organizację Świadków Jehowy] w Niemczech’”
  Ty wiesz, co to jest dyskusja? Bo zaczynam mieć wątpliwości...:)
 • Do wszystkich
  Apeluję o umiar i podawanie źródeł, z których cytujecie. Naftali, jak się nie opamietasz, to wywale twoje posty i zastapię odnosnikiem do ksiązeczki WT$, z której bezczelnie zżynasz. Poza tym przypominam, że np. Auschwitzu ogółem Badaczy Pisma Świętego (bodaj 4-5 grup niezaleznych od siebie) przewinęło się niespełna 320 osób - podobnie w innych KZ. Przypisywanie sobie jakiejś wielkiej martyrologii podczas II wś to zwyczajna hucpa, Naftali.
  Podaj chocby jedną publikację spoza wydawnictwa "Strażnica" n/t.
 • @Naftali
  Zaden swiadek Jehowy nie opuszczal w czasie wojny organizacji waszej???

  To ciekawe i zupelnie nieprawdziwe, bo dzis, bez zadnego przesladowania setki, tysiace opuszczaja twa organizacje.

  A wiesz za co swiadkowie Jehowy przesladowani wtedy?

  NIE za Biblie, lecz za wasze propagantowe broszurki!

  To wina tych zza oceanu, to dla slowa tych ludzi, a NIE Slowa Boga byli przesladowani!!!
  To wasi brooklynowscy bracia sa winni, bo za ich pisemka przesladowano tamtych! Oni doskonale to wiedzieli, ze w Niemczech za te ich pisemka ludzie sa przesladowani!

  Dlatego nie mieszaj Boga, ani Biblii, do tych waszych brudnych spraw i historii!!!
 • @Naftali 22:16:24
  A co? chcesz byc moja gosposia?
 • @Naftali 22:29:44
  ''Wskazuje ci twoje miejsce kuro domowa wracaj do swego kurnika i pomoz swojemu mistrzowi odpowiedziec na moje pytania...''

  Moj Mistrz to Jezus Chrystus.

  Kura domowa nie jestem, bo nie jestem jehowitka, ktore sa tak zniewolone, ze nawet spodni nie zaloza, bo im ich koguty nie pozwalaja. Koguty za to stroja sie w garnitury, by podobac sie ludziom i byc przez ludzi powazanymi, chalonymi...
 • @Naftali 22:29:44
  i się obrażanie zaczyna zamiast argumentów...... ładnie to tak?
 • @Naftali 07:39:24
  Widzę, że niezła jazda mnie ominęła.:) Naftali, jak będziesz chciał podyskutować w oparciu o Biblię, to nie ma sprawy. Mam dla ciebie propozycję - wykaż, proszę, w oparciu o Biblię, datę pierwszego zburzenia Jerozolimy. Śmiało.
  Tylko przypominam, że jak dalej będziesz wklejał wydawnictwa WT$ bez podawania źródła cytatu to zacznę cię demaskować.
 • @Naftali 07:39:24
  I gdzie jesteś, Naftali? Nie powiem, że rozczarowujesz swoją postawą, bo jest ona aż nazbyt typowa dla twoich "braci" - wrzucacie najpierw cytaty z wlasnej literatury, bez podawania źrodla, a przyciśnieci do muru czmychacie niczym zajace na widok lisa. Zobacz - ani jeden twój "argument" nie pochodzi z rzetelnego źrodla, a jest jedynie skopiowaną treścią jakiegoś wydania "straznicy". Zapraszam cie w innym watku do dyskusji biblijnej, i też uciekasz. Smutne...
 • @Naftali 19:18:54
  Bronisz NIE Boga, lecz ludzkich wierzen!

  Czemu???
 • @Naftali 23:13:42
  Po co? Przeciez tak kompromitować swiadków Jehowy, jak ty to robisz, nawet Piotr Andryszczak nie potrafi. Więc pisz jak najwiecej, a ludzie niech czytają...:))))
  PS. A ty z tych madrzejszych, czy tez z tych, co chodza po domach? :)))
 • @Naftali 00:18:52
  To nie jest mój list. To jest list twoich braci. Chocbys nie wiem, co napisal, nie zmienisz historii. Nie zmienisz prawdy, jaka o was publikuje Piotr Andryszczak. Ale dobrze, że jestes. Mogę ci na prive podesłać numery "straznic", jakie warto przeczytac, aby zobaczyc łgarstwa starców z brooklynu. wiesz dobrze, ze więcej osób opuszzca wasze szeregi w Polsce, niz daje sie zamoczyć na stadionie. Jak chcesz dyskusji o Biblii, zapraszam na prive. Bo nie jest moim zamiarem zrobic z ciebie posmiewisko. Spotykam sie z Twoimi bracmi od 19992 roku i mogą zaswiadczyc, że ich szanuję.
 • A tak to się zaczynało:
  Odstępstwo:
  http://brooklyn.org.pl/odstepsruthi1.htm
  http://brooklyn.org.pl/odstepsruthi2.htm
  http://brooklyn.org.pl/odstepsruthi3.htm

  I związki z masonerią:
  http://brooklyn.org.pl/?action=showarticle&id=1327
 • @Naftali 22:55:07
  ''Czy ty w swoim prostym - ludzkim rozumieniu rzeczy mniemasz ze Bog potrzebuje jakiejs formy obrony z mojej lub z twojej strony???''

  Czyli racje mialam, jak napisalam, ze swiadkowie Jehowy byli przesladowani ze wzgledu na brooklynskie pisma, ze wzgledu na jakies brooklynskie ideologie, ktore z Bogiem nie maja nic wspolnego.

  Dlatego wlasnie niemieccy swiadkowie, ktorzy przezyli wojne, wystapili z organizacji swiadkow, bo zrozumieli to, ze cierpieli dla brooklynskich wymyslow.
 • @Trubadur 11:49:55
  Zgadza sie.
  Prawda jest taka, ze kazda wojna jest zla, ludzie cierpia na wojnie i nie ma co sie przescigac w tym, kto cierpi wiecej...

  A na dodatek, mnie jako osobie wierzacej przeszkadza kazde wywyzszanie cierpien czlowieka, wywyzszanioe czlowieka wogole, bo to wywyzszanie sie ponad Zbawiciela!
  Tego ludziom wierzacym nie godzi sie czynic, jednak swiadkowie (nie tylko oni) maja taka manie gloszenia wlasnych cierpien.
 • @Szallum 18:00:50
  ''Czesto zapoznaje sie z publikacjami wydawanymi przez nich, konfrontuje je z Biblia i moge stwierdzic ze sa bardzo rzetelne, nie obrazaja nikogo.''


  Pominales Tego, Ktorego obrazaja: Boga, Zbawiciela naszego!

  Obrazaja Jezusa Chrystusa, Jedynego Posrednika, Jedynego Nauczyciela.

  Zamiast opierac wiare na Slowu Boga, opieraja wiare na publikacjach ludzi z brooklynu.

  Z Biblii tylko to pojeli, ze dusza jest smiertelna, ze nie nalezy isc do wojska, ze nie nalezy lamac II Pzykazania Boga, podobnie jak nie nalezy lamac innych Przykazan Boga.

  Katolicy to tez odstepcy, to babilon- nierzadnica, ktorzy prowadzili tak wiele z religii poganskich, ze wlasciwie poganami trzeba ich nazwac.
  Maja boginie 'matke boza'...
 • @Szallum 20:45:20
  W Biblii znajdziesz pelno konkretow.

  Kogo glosili Apostolowie?
  Jaki imie Boga Objawil Pan Jezus?
  Czy kiedykolwiek Pan Jezus powiedzial an Boga Jehowa?
  Czy slowo Jehowa wystepuje gdziekolwiek w Biblii?
  (Dla ulatwienia podaje link, gdzie mozesz z hebrajski i greka sprawdzic w Biblii
  http://interlinearbible.org/matthew/1-1.htm
  Nie musisz znac angielskiego, podaje link do slownika:
  http://dict.pl/dict_iso)
  Kogo mamy sluchac ludzi, czy Boga?
  Ilu jest posrednikow?
  Czy godzi sie na Ducha-Tchnienie Boga mowic kanal?
  Czy wiesz co slowo hebrajskie הֹוָה - howa (hovah w fonetyce angielskiej) znaczy (Iz.47:11; Ez.7:26)?
  http://biblesuite.com/hebrew/1943.htm

  I dlaczego w angielskim wymawiany przez swiadkow Jehowa jest Dzehowa???
  Wyglada, ze im wszystko jedno!
  Nie na wymowie imienia Boga brooklynowcom zalezy i nie na imieniu Boga wogole im zalezy, lecz na czyms zupelnie innym.
 • @Szallum 00:24:37
  PODAJ cytat z BIBLII, gdzie Pan Jezus mowi Jehowa!!!

  Takiego NIE ma!!!

  Bedziesz mi tu teraz klamcow brooklynskich bronil???

  Masz tuped nieprzecietny!
 • @Szallum 01:49:14
  Skopiowales wiele.

  Ale fakt pozostaje faktem, ze NIE ma w Bibii slowa Jehowa.
 • @Szallum 02:26:40
  NIGDY nie modle sie inaczej do Boga, Zbawicielea mego jak po polsku.

  Znam jezyki, angielski, norweski...

  Ale do Boga mowie jezykiem dziecka, po polsku, bo w Polsce sie urodzilam i to moj jezyk.

  Norweski znam, ale modlic sie po norwesku nie umiem.

  Do Boga mowie i sercem sie zwracam po polsku. Nie potrzebuje obcych jezykow do Ojca w niebie!

  On wie, ze jak mowie, Boze..., to do NIEGO mowie, a NIE do zeusa...!

  Bo On serce me zna!
  Z serca sa me modlitwy, nie sa wyuczone, wkute na pamiec (jak rozaniec, ktory jest klepaniem bezmyslnym).

  A ty uwazasz, ze potrzebuje Go nazwac Jehowa???

  Ja tak na Boga nie powiem!!!
  Powiem Tatusiu!
  Bo tak Go znam, to moj Tata.
 • @Trubadur 15:34:46
  I po co zamieszczasz prawdę o swiadkach? Naftali wpadł w szał i zamiast dyskutować non stop wkleja to samo. Bo pedofilia w innych wyznaniach według niego usprawiedliwia, że świadkowie gwałca swoje dzieci. Fuujj, co za ohydny sekciarz!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031